Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych; ważne jest abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”.

                                Mahatma Gandhi

      ul. Jabłońskiego 28, Gdańsk-Chełm
         

  tel. 58 303 78 57

Krótko o nas

  • Godziny otwarcia: 6.45 - 17.00
  • Pod nadzorem Kuratorium Oświaty
  • Realizacja programu MEN
  • Wykwalifikowana Kadra
  • Centralna lokalizacja
  • Niezrównana opieka nad dziećmi

Więcej... »

Aktualności

Nabór całoroczny.

Czesne:

  • 400zł za 10 godzin
  • 200zł za 5 godzin

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z przedszkolem!

Kontakt... »

Prawdziwe przedszkole

Przedszkole Delfinek realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN:


Organem nadzorującym działanie przedszkola jest Kuratorium Oświaty:
O Przedszkolu

Przedszkole „Delfinek” jest przedszkolem niepublicznym, prowadzonym i zarządzanym przez osobę prywatną w centralnej lokalizacji na gdańskim Chełmie przy ul. Jabłońskiego 28.

Organem nadzorującym jest Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o nową podstawę programową.

Organizację pracy grupy wiekowej w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający wymogi zdrowia i higieny pracy, oraz oczekiwań rodziców.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.45 do 17.00 w dni robocze.


Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

  • wspomaganiu i ukierunowywaniu indywidualnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich możliwościami,
  • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
  • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • wspomaganiu rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowywaniu dzieci,

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następującychobszarów edukacyjnych:

  • poznanie i rozumienie siebie oraz świata
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie
  • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej
  • budowanie systemu wartości


Celem wychowania przedszkolnego jest:

1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Poprawa relacji zarówno między nauczycielami wychowankami, jak również pomiędzy wychowankami:

  • zmniejszenie częstotliwości niepożądanych zachowań u dzieci
  • redukcję i eliminację zachowań agresywnych
  • kulturalną wymianę poglądów
  • uczenie miłości i empatii
  • integrację zespołu przedszkolnego

3. Rozwijanie, doskonalenie i wzbogacenie osobowości dziecka w szerokim kontekście naturalnego działania z uwzględnieniem podstaw wiedzy o społeczeństwie, przyrodzie, technice i sztuce.

4. Rozwijanie zainteresowań i postaw twórczych wychowanków.